การศึกษาปฐมวัย

ชูจัดศึกษาปฐมวัยให้เป็นหนึ่ง

นายชลำ อรรถธรรม รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กช กล่าวว่าเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคป HighScope

การศึกษาปฐมวัย

การศุึกษา นายชลำ อรรถธรรม รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า จากที่ตนได้มีโอกาสไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) โดยมีครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ตนได้มอบแนวนโยบายไปว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทั่วประเทศ จำนวน 3,204 โรงเรียน มีนักเรียนปฐมวัย จำนวน 612,184 คน ซึ่งเด็กวัยนี้เป็นวัยที่ร่างกาย และสมองกำลังเจริญเติบโต ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาจึงมีหน้าที่สำคัญยิ่งในการจัดหาประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอย่างเต็มที่รักษาการเลขาธิการ กช. กล่าวอีกว่า เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดังนั้นจึงขอให้ผู้แทนโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้นำความรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโรงเรียนของตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กนักเรียนมากที่สุด โดยตนได้เน้นย้ำว่าเราชาวเอกชนจะต้องรักษาความเป็นหนึ่งในด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยไว้ให้ได้.